Báo cáo tài chính Q4 năm 2016

24/01/2017

Công ty cổ phần Công Nghiệp Thương Mại Sông Đà xin công bố báo cáo tài chính của quý 4 năm 2016

Cách chơi Speed Baccarat-Mẹo đánh BaccaratBáo cáo tài chính quý 3 năm 2016

28/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà công bố BCTC quý 3 năm 2016 với doanh thu thuần đạt được là: 73.025.165.507 VNĐ, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 2.802.701.021 VNĐ

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016

28/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà công bố BCTC bán niên 2016 với doanh thu thuần đạt được là: 143.474.173.017 VNĐ, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 3.752.447.137 VNĐ

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016

28/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà công bố BCTC quý 2 năm 2016 với doanh thu thuần đạt được là: 75.297.899.580 VNĐ, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 1.115.993.909 VNĐ

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

28/10/2016

Công ty CP CNTM Sông Đà công bố BCTC quý 1 năm 2016 với doanh thu thuần đạt được là: 68.176.273.437 VNĐ, lợi nhuận sau thuế đạt được là: 2.636.453.228 VNĐ

Cách chơi Speed Baccarat-Mẹo đánh Baccarat