Công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Toàn văn Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

22/04/2021

Công ty Cp Công nghiệp Thương mại Sông Đà kính gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Toàn văn Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Chi tiết tải về Tại đây.
Cách chơi Speed Baccarat-Mẹo đánh Baccarat